Oporoka

Oporoka ali testament je enostranska, preklicna, v predpisani obliki in strogo osebna dana izjava volje, s katero oseba razpolaga s premoženjem za primer smrti.

Ključno pri oporoki

Osebno jo mora napraviti (oziroma vsaj razglasiti) tista oseba, katere premoženje se bo dedovalo. Oporoko se lahko kadarkoli prekliče ali nadomesti z novo oporoko. Pomembno je, da je oporoka napravljena v zakonsko predpisani obliki (obličnost oporoke). Če napravljena oporoka ne ustreza zakonskim zahtevam, bo neveljavna in sodišče je ne bo upoštevalo pri razdelitvi zapuščine.

Zakaj oporoka?

  • Osebna razglasitev dedovanja premoženja.
  • Pravična in ustrezna razdelitev premoženja, preprečenje sporov.
  • Možnost razlastitve dediča.

Sestava oporoke

Sestava oporoke je ključnega pomena, saj lahko zapustnik le tako razdeli svoje premoženje med potomce in ostale osebe, kot sam meni, da je najbolj pravično in ustrezno. Z oporoko se lahko zapusti del premoženja tudi tistim osebam, ki po zakonu ne bi mogle dedovati (če ima zapustnik ženo in otroke, potem njegovi starši, brat, sestra ter druge osebe po njem ne morejo dedovati, če ni napravil oporoke). Z oporoko lahko zapustnik tudi razdedini dediča, ki ima sicer pravico do nujnega deleža, če se ja ta huje pregrešil nad zapustnikom, storil hujše kaznivo dejanje zoper njega ali njegovega zakonca, otroka, posvojenca ali starše ali se vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Naše delo

Oporoka je pravni akt, s katerim lahko pravično razdelite svoje premoženje in tako preprečite družinske spore glede zapuščine. Naša naloga je, da vam pomagamo pri osnovanju vaše poslednje volje, tako da bo ta zapisana v zakonsko predpisani obliki, s čimer bo pridobila pravno veljavnost. Obenem vam tudi svetujemo, na kaj morate paziti pri formuliranju poslednje volje ter kakšne so ovire pri sestavljanju in zavarovanju oporok.