Stack-Of-Files-Grant-Administration-grant-compliance-government-foundation-grants-Urban-Birken-nonprofit-attorneys-nonprofit-lawyer-nonprofit-law-firm-Minnesota-Wisconsin

DEDNO PRAVNE POGODBE

 

Dednopravne pogodbe, s katerimi bi se zapustnik zavezal glede razpolaganja s svojim premoženjem po smrti, so po našem pravu praviloma neveljavne.

Tipična primera takih pogodb sta dedna pogodba in pogodba o vsebini oporoke; obe pomenita omejevanje zapustnikove svobode pri odločanju, kako bo razpolagal s svojim premoženjem po smrti.

Kot izjemo naše pravo dopušča veljavnost sporazuma med prednikom in njegovim potomcem o odpovedi dediščine, ki bi šla potomcu po prednikovi smrti.

Po našem pravu so dopustne pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenje (izročilna pogodba) in pogodba o preužitku. Obligacijske pogodbe nimajo dednopravnega značaja, saj z njimi zapustnik ne razpolaga s premoženjem, ki ga bo imel ob smrti, temveč s premoženjem, ki ga ima ob sklenitvi pogodbe.

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se prvi pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika (preživljanca), ta pa mu bo zato zapustil svoje premoženje ali del premoženja, ki lahko obsega nepremičnine ali premičnine. Preživljalec postane lastnik preživljančevih nepremičnin in premičnin ob njegovi smrti in ne odgovarja za njegove dolgove.

Z izročilno pogodbo prednik izroči in razdeli svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem in njihovim potomcem (ter zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju). Pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, ki bi lahko dedovali kot zakoniti dediči. Velika prednost te pogodbe je, da se lahko zapustnikovo premoženje razdeli že v času njegovega življenja in da potomci, na katere izročitelj prenese svoje premoženje, ne odgovarjajo za izročiteljeve dolgove.

Z izročilno pogodbo prednik izroči in razdeli svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem in njihovim potomcem (ter zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju). Pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, ki bi lahko dedovali kot zakoniti dediči. Velika prednost te pogodbe je, da se lahko zapustnikovo premoženje razdeli že v času njegovega življenja in da potomci, na katere izročitelj prenese svoje premoženje, ne odgovarjajo za izročiteljeve dolgove.